Bài toán về năm 2016 - năm tam giác

14:30 05/01/2016

Một số được gọi là số tam giác nếu nó có dạng n(n+1)/2 = 1 + 2 + … + n. Hình ảnh dưới đây sẽ giải thích tại sao có tên gọi đó.

Tin giáo dục  

Trên Facebook

Đánh giá